Broager d. 13. april 1864 – Sophie v. Paulau

Til Fru Sophie v. Paulau
I Asnes pr Holbek

Broager d. 13 Marts 1864

Dit Brev af 7de dennes modtog jeg igaar Aftes og glædede det mig ret at høre lidt fra Eder. For mig gaaer den ene Dag som den anden med bestandig Arbeide. Wintermaanederne ere jo altid den travlste Tid og er jeg i denne Tid ved den nye Hovedborg. Ogsaa jeg blev forleden dag skuffet ved om Morgenen at høre Lærkerne synge og tegnede det til Foraar, men det smukke Veir varede kun nogle Timer og blev afløst af Sne og Regn; idag har det tørret godt paa Veiene, men er Himmelen igjen overtrukken og faar vi formodentlig enkel Uveir endnu forinden Foraaret indfinder sig, hvilket jeg rigtignok ogsaa længes efter og vil det gjøre godt at komme til at bestille noget i Haven.

Med Hensyn til min Resten har jeg det vel godt; jeg har i lang Tid maattet ligge paa min Sofa i min Kontoirsted, da jeg har overladt mit Soveværelse i forening med mine andre Værelser til adskillige preussiske Officerer, jeg har i Indquartering, men kan jeg ikke Andet end nok som rose og prise saavel Officeerer som Menige og hersker der en udmærket Disciplin iblandt de Sidste, hvilket vel for andet hidrører fra, at der er mange dannede folk iblandt disse, som følge af at der er almindelig Værnepligt i Preussen. Jeg vilde nu ret ønske, at vi snart maatte faae Fred, thi der er meget Uhyggeligt ved Krigen, og især et Sted som her, i Nærheden af Skandserne. Hils ret kjærligt Franzisca og den Hele Familie. Igaar Aftes fik jeg ogsaa nogle Linier fra Fader og Amalie og skriver ligeledes i dag Fader til.

Lev vel
Din hengivne
S