Vensyssel 13. maj 1864 – P. Jørgensen

Aabygaard i Wendsyssel d.13 Mai 1864

Hr Malermester Wiig

Jeg beder dem undskylde mig, fordi jeg lade vente saalænge paa mig, men du maa derfor ikke tro, at jeg har glemt det gode jeg nød i deres Huus baade med Hensyn til Qvarteret i sig selv, som med den vanlige Omgang der blev mig til deel saavel af dem og deres Kone og deres Børn, dette skal jeg stedse have i Erindring med Taknemlighed. den hele Tid siden jeg forlod deres Huus har jeg været i Seng 10 Nætter ellers har vi maattet tilbringe Natten i Halm nemmeligviis i Klæderne, desnægtet har jeg al Grund til at være godt fornøiet og jeg kan ikke takke den god Gud nok fordi har holdt sin Beskjærmende Hand over mig i de mange og store Farer, som vi har været udsat for. Nogle er der jo gaaet tabt af Garden [Den Kongelige Livgarde].

Den 18 Apriil mistede vi 40 Mand. d. 20de Apriil reiste vi fra Als og derefter havde vi en anstrengende March igjennem Fyn. 10 Miil i 2 dage er ingen let March men det fik dog an. Vi kom da til Frederits [Fredericia] hvor vi lagde i 5 dage, hvorefter denne Danmarks stolteste Fæstning blev overgiven, og som en Følge deraf reiste hele besetningen til Fyn, hvor vi var i 5 døgn. Vi matte da atter gaa igjennem, Fyn til Nyborg hvor vi blev indskibet saaledes til en Bye som hedder Hals og den ligger ved Liimfjordens udløb i Kattegattet paa den østlige Grændse af Wendsyssel.

Efter at have Sovet een Nat der, gik vi længere vesterpaa, og efter et par dages March komer 7 a 8 Miil vesten for bemeldte Bye Hals jeg ligger nu indqvarteret paa en lille Herregaard hvor vi ligger foruden vores Kaptain 50 Mand her som andre Steder maa vi tilbringe Natten i Halm, men paa denne Aarstid kan det meget godt gaae. Noget af det værste er, at at vi selv maa lave vores Mad. Jeg har siden vores ankomst til Als lavet Mad til 10 a 12 Mand hver dag. Nu haaber jeg med Guds Hjælp at det værste er overstaaet, der er jo nu sluttet en Wabenstilstand paa 4 Uger, som vistnok vil medføre Fred. Dette Haaber vi dog saa for, og tænker ikke at den gode Gud ikke vil skuffe os i vores Haab.

Jeg saavel som J. Laursen befinder os meget godt, og modtager de her vor Hjertelige Tak for det gode vi nød i deres Huus, og det vil være os en kjær Pligt stedse at bevare dem med deres Familie i Taknemlig Erinding

Ærbødigst Hilsen til dem og Omgivelser
Ledsages disse Linier lev stedse Wel

Ærbødigst P Jørgensen
Garder tilfods 4 Cmp No 7