Overenskomsten mellem regeringerne

Overenskomsten mellem den tyske og danske regering, 9. april 1940

Meddelelse fra den tyske Rigsregering.

Rigsregeringen anmoder den kgl. danske Regering om straks at træffe de efterfølgende Forholdsregler:

1. Opraab fra Regeringen til Folk og Krigsmagt om at undlade enhver Modstand mod de tyske Tropper ved Besættelsen af Landet.

2. Befaling til den danske Krigsmagt om at optage Forbindelse med de indrykkende tyske Tropper og sammen med de tyske Ledere at træffe fornødne Foranstaltninger til Loyalt Samarbejde.
De danske Tropper forbliver i Besiddelse af deres Vaaben, for saa vidt deres optræden tillader dette. Som Tegn paa Villighed til Samarbejde maa der fra de militære
Etablissementer, naar tyske Tropper nærmer sig, vises hvidt Parlamentærflag foruden Nationsflaget.

Forbindelsesofficerer sendes
a. til Chefen for de i Hovedstaden indrykkende tyske Tropper (Officerer fra Hær, Flaade og Luftvaaben),
b. til Cheferne for de lokale Troppestyrker.
Omvendt vil den tyske Chef stille Forbindelsesofficerer til Raadighed for de danske Chefer.
Forbindelsesofficerernes Opgaver er at sikre Samarbejdet og at hindre Sammenstød mellem danske og tyske Tropper.

3. Overladelse i uskadt Stand af de militære Anlæg og Etablissementer, særlig kystdefensionens Værker, som af de tyske Tropper skønnes nødvendige for at sikre Danmark mod en ydre Fjende.

4. Nøjagtige Meddelelser om de af den danske Regering udlagte Minespærringer.

5. Gennemførelse af fuldstændig Mørklægning af det danske Omraade fra den første Besættelsesdags Aften.

6. Uskadt Opretholdelse og Sikring af Driften af Kommunikations- og Efterretningsmidler, herunder Vejnettet, Jernbaner, Indenrigsskibsfarten og Kystfarten samt Efterretningstjenesten stilles til Radighed for de tyske Besættelsestropper i det omfang som bliver nødvendigt for de tyske Tropper og deres Forsyning.

7. Forbud mod at saavel Krigs- som Handelsskibe begiver sig til Udlandet og Forbud mod al Flyvning. Frigivelse af Skibsforbindelse til tyske Havne og neutrale Østersøhavne forbeholdes.

8. Gennemførelse af en foreløbig spærring af saavel Person- og Godstrafik mellem Danmark og Sverige (Afbrydelse af Færgeforbindelsen).
Genoptagelsen af Forbindelsen og Kravene vedrørende dens Kontrol forbeholdes.

9. Opretholdelse af den sædvanlige Vejrtjeneste, som stilles til Raadighed for de tyske Besættelsestropper. Bekendtgørelse af Meddelelser vedrørende Vejret bortfalder.

10. Suspendering af enhver Efterretnings- og Postforbindelse med Udlandet ad Søvejen.
Efterretnings- og Postforbindelsen med Østersøstaterne indskrænkes til bestemte Forbindelser og kan efter Anmodning af Besættelsestropperne Chef stilles under Kontrol.
Den via England gaaende Forbindelse med Færøerne, Island og Grønland vil ligeledes være at suspendere.

11. Meddelelse til Pressen og Radioen om kun at bringe Meddelelser af militær Art med den tyske Værnemagts Sanktion. Radiosendere til Kundgørelser fra de tyske Chefer
stilles til Raadighed.

12. Udførselsforbud for alt Krigsmateriel fra Danmark til Udlandet.

13. Videregivelse af alle af den kgl. danske Regering som Følge af de foregaaende Punkter udgaaede Opraab og Befalinger maa, for saa vidt Radio benyttes hertil, kun finde Sted i Kode – i en for Tysklands Fjender ubekendt Kode.
Frigivelse af offentlig Radiering over Radiostationerne forbeholdes Chefen for Besættelsestropperne.

Afskrift fra den Parlamentariske Kommission, bind IV, bilag 7b, s.
261ff.

(fra Søren Nørby)