Kystflåde ordre af 28. august 1943

Kystflaade-Ordre af 28. August 1943

Udgivet kl. 1930.

Eksemplarfordeling:
Kystflaaden……………………………………………3 Stk.
U. B.-Divisionen…………………………………….10 –
M.-Divisionen………………………………………..10 –
Minestrygningscentralen………………………….6 –
“Hvalrossen”………………………………………….1 –
“Makrelen”…………………………………………….1 –
Ialt……………………………………………………….31 Stk.

Følgende Bestemmelser fastsættes for Kystflaadens Enheder paa Holmen iberegnet “Hvalrossen” og “Makrelen”.

Søværnskommando Ordre modtaget Kl. 16.00: Besættelse af Skibe paa Holmen maa ikke imødegaas med Magt i Henhold til Regeringens Bestemmelse.

Søværnskommandoen tilføjer: Skibene maa efter Omstændighederne sænkes.

Generelt Direktiv

1. Naar Chefen for Kystflåden beordrer det, skal Skibene sænkes: Om Dagen ved Flagsignalet K N U (Sænk) fra “Hvalrossen”. Om Natten afgives samme Signal med Aldislampe til “Hekla”. “Hekla” repeterer Signalerne til Mineskibsdivisionen (“Lindormen”). Med Henblik herpaa vil alle Foranstaltninger være at træffe, til at saavidt muligt samtlige Kystflådens Skibe sænkes paa kort Varsel.

2. Følgende Skibe skal ligge klar til at afgaa paa højest ¼ Times Varsel: “Lougen”, “Laaland” og efter Omstændighederne “Lindormen”.
U-baadene: “Havhesten”, “Havkalen”, “Havmanden”, “Rota” og “Daphne”‘
Torpedobaadene: “Hvalrossen” og “Makrelen”.
Minestrygerne: “Søbjørnen” og “Søulven”, M.S. 4 og M.S. 8.
Afgang finder Sted efter Chefen for Kystflaadens Ordre paa Signal fra “Hvalrossen”. Om Dagen: A E K (Afgaa) givet med Signalflag. Om Natten: A E K (afgaa) afgivet med Aldislampe.
Signalerne repeteres fra “Hekla”.
Skibene afgår i Rækkefølge gennem Hønsebroløbet ud af Havnen. 1) 5 U-baade, 2) “Hvalrossen”, “Makrelen”, 3) “Søbjørnen”, “Søulven”, 4) M. S. 4. og 5) eventuelt “Lindormen”, 6) “Lougen” og “Laaland” snarest fra Søminegraven. Chefen for Kystflaaden med Stab afgaar med “Havkalen”, der gaar først af U-baadene.
I Skibene skal være gjort “klart Skib”, ubetinget blændet.
Redningsmidler bæres overalt.
Vaabnene maa kun anvendes i Tilfælde af Beskydning.
Saafremt ingen Ordre foreligger, søges Svensk Territorium efter Chefens Bestemmelse.
Følgende Skibe skal sænkes paa Holmen: “Peder Skram”, “Lossen”, eventuelt “Lindormen”, “Kvintus” og “Sixtus”, “Havfruen”, “Dryaden”, “Flora” og “Bellona” og “Henrik Gerner”, “Søhunden” og M. S. 10.

3. Der gaas indtil videre Søvagt i hver Enhed.

4. Intet Skib maa overgives til tysk Magt uden at alle Bestræbelser for at sænke Skibet gennemføres.

sign. Paul Ipsen.