Theresienstadt d. 12. juni 1864 – Jens Udsen

Originalbrev skrevet i Theresienstadt, i det nuværende Tjekkiet. Fra Anders Udsen.

Brevet er skrevet til Jens Jørgen Udsen, af krigsfange Søren Sørensen Udsen.
Han blev taget tilfange af Tyskerne, den 18. April 1864, under slaget på Dybbøl Banke.

Theresienstadt d. 12 juni 1864
Kjære Farbroder (Jens Udsen)

Jeg skammer mig næsten ved, at jeg ej har skreven til Eder før, men nu vil jeg gribe Pennen og takke Eder mange gange for beviste Godhed for min Kone og mig, jeg har sendt mange Hilsener til Eder men ei selv skreven, nu vil jeg underrette Eder om min Skjæbne, siden jeg reiste i Vinter var den Haard og Drøj hele Tiden, men den 18 de April glemmer jeg aldrig, i denne løvegrav, hvor jeg var, var vi 16 Menige, 1 Undercorporal og 1 Sjersant, men vi kom kuns tre Mand derfra udbeskadiget.

Sjersandten var let Såret og gik selv derfra, de andre var Døde og hårdt Saaret, denne Dag var det lige som det Tøvende hele tiden, men Kl. 10 sendte de Deres Bomber og Granater lidt længere ind på vores Reserve, og i et nu kom Deres Infanteri frem paa os saa tyk de Vrimlede og indtog strax vores Plads, samme Dag marserede vi til Flensborg og loserede i Kirken denne Nat. Den 19de begyndte vi at kjøre paa Jernbanen ad Rensborg Altona Hamburg, og saa videre ind i Preussen og gennem Berlin og flere Stadsjoner og Kjøbsteder, som jeg så i Hast kan opskrive.

Endelig den 22de om Aftenen Kl 8. kom vi til Cosel, hvor vi havde det ret godt, vi Arbejdede tit den halve Dag, men blodt for vor egen Sundhed, men det var nok efter Lønningen, vi fik, den bestaar af 10 pfennig Daglig, men deraf tog De 2 pf for Kaffe 3pf for Middagsspise 3pf for Smør Daglig, saa havde vi kuns 2pf igen til Øl og Brændevin, Tobak og mere, men deres Soldater spiste selv det bare Brød og drak Vand til og mange imellem os maatte gjøre det samme, det er beklageligt og meget sørgeligt for vort kjære Fødeland, saadan som de forsultne pak udsuger os Alle.

Den 1 juni reiste vi fra Cosel, jeg tængte paa Løgten Marker, men vi kjørte videre frem ad Østrig til, vi kjørte om Natten og lidt om Dagen, vores Indqvartering var paa Marken om Dagen, vi kom hertil Theresienstadt den 3 die Juni om Aftenen Kl 8 fra Hamburg til Cosel var der 100 Mile, og dette Terrain som vi kom frem i, var mest beplantet med Gran og Fyreskove, Sandede og S… Jorder, men fra Cosel af har vi kjørt over 60 Mile over store og svære igjennem Steenbjergene heelt under Jorden, men her i Østerrig er meget bedre Jorder, det var et godt Bytte for os, vi faar en meget god Middagsspise her, 6 pf daglig i lønning, men det er også lidt nok, som i vist vil indrømme men de fortjener alligevel at roses thi vi har Frihed nok her.

Løitnanten har anlagt en … bane til os, vi spiller Bold, gaaer i Byen, ud paa Marken til Badning ligesom vi selv synes, på denne Stue som jeg ligger er vi 31 Mand og deriblandt en Musikanter og en…. så vi synes nok der spilles godt, synger dristige Sange, fortælles Historie og mere Sjov, men alligevel er Tiden os meget lang og kostbar at være her, intet mig kan fornøie i, hvad er blot mit Ønske er at komme Hjem, men jeg kan ei fuldtakke vor Herre, fordi han har bevaret mig mit Helsen, thi jeg er den samme, som da jeg reiste fra Eder, og det er det vigtigste af alt, naar man skal reise saa langt omkring i fremmede Lande.

I Haab om, at vi snart maatte se hinanden og leve i Fred og Ro, være alle hilset paa det kjærligste af

Eders opr. Ven
Søren Udsen
og saa levvel alle Karleby