Sønderborg 3die Paaskedag 1864 – Hans Petersen

Til Madam Petersen

Sønderborg 3die Paaskedag 1864

Min Elskelige og gode Kone!

Jeg skrev dig til i forgaars, men for at du ikke skal være i Angst for mig saa vil jeg atter idag skrive dig et par Ord til, da du vist allerede har hørt, at her stod et stort Slag igaar, og jeg kan ikke taale, at du skal ængstes eller være bange for, at jeg er kommen noget til. Jeg er Gud ske Lov ved en god Helsen og har det godt. Men du kan tro min kjære kone det var en haard dag igaar. Der var mange Mennesker der lukkede deres Øine og mange mistede deres Lemmer. Vores Brigade var netop paa Forpost, og vi ved Staben Lagde noget tilbage i en Gaard lidt udenfor Sønderborg.

Oberst Bülow med sin Stab fra Odense som de veed boede hos Knud Lund Lagde i samme Gaard som vi, da der nu er to Brigader paa Forpost. Det var igaar Morges Andenpaaskedag tidlig om Morgenen Kl. var ikke 3, da vi blev vækket af geværskud og kanonerne ude fra Skandserne. Tydskerne trængte frem i store Masser og det var nok deres Mening at ville have taget Skandserne, men de var jo alle svært besatte, saa der blev udspyet en Ild over den hele Linie saa det var frygteligt at see og høre, saa da det endnu var noget mørkt saa var det næsten at see Luften som den stærkeste Lynild og Torden.

Dog fald der vist ikke saa meget mange af vore da de var jo godt dækket i Skandserne, men af Tydskerne er der uden tvivl falden i Tusindviis. Der var dem der have seet at alene af et Skud fra vore Skandser skulle have ramt omtrent 40 Mand. Det varede omtrent til Kl. 9 om Formiddagen da var det medste forbi og vore trak tilbage igjen ind til Byen saasnar som den almindelige Befolkning. Vores Oberst og Byllo ogsaa; var gaaende til fods ud i Skandserne, men vi var slet ikke derude men laa Langt tilbage med Alle Hestene til Alt var forbi.

Kl. 11 forlangte Tydskerne Stilstand i 2 Timer som de fik til at samle deres Døde og Saarede og da var jeg ude i de to Skandser No 5 og 6 (der er 10 i den hele Linie) med Ordre til dem ikke at skyde paa dem i den Tid. Det var det hele jeg bestilte hele Dagen. I aften Kl. 6 blev vi afløst, og i aften Kl 6 skal vi ind paa Als. Jeg veed ikke rigtig hvor men der siges til Augustenborg. Idag er er alt roeligt her i Byen, de sender kun af og til en Granat ud efter Skandserne over fra Broagerland, men det bryder ingen dem om.

Slutte vil jeg saa idag min gode Kone med ønsket om og Bøn til Gud at du maa Leve vel og finde dig i skæbnen som er os tilskikket og være Taalmodig til vi samles igjen min egen gode og kjære Kone, som nok ikke med Guds hjælp varer saa længe.

Hils dine gode Forældre og Sødskend. Du hilses først og sidst fra din egen kjære og tro Mand
Hans Petersen

Lad mig vide om du faar nogen hjælp som Alle andre jo faar. Hvorledes gaar det min kjære med Træskoene? Har du solgt nogen af dem hils Smidt og dem Alle fra mig at jeg har det godt.