Sebbekloster 24. maj 1864 – Trine Svanholm

Discipel H Svanholm
hos Frue Nielsen boende i Tømmermester Hvorups
Gaard i Urbansgade i
Aalborg

Sebberkloster den 24de Mai 1864

Kjære Drenge!

… Vi have det godt Gud være lovet! Her har ingen Preussere været siden, men der var forleden Dag en Trup paa 12 blaae Husarer og en Lieutnant ridende op i Herredet; Lieutnanten var ene inde i Løgstør at tale med vore Officerer [brevet er skrevet under våbenhvilen] om at Tydskerne vidste ikke rettere end at de vare Herrer over hele Jylland indtil Limfjorden, og at det forundrede dem at vide Løgstør besat af Dankske, men vore Danske ville naturligviis ikke gaae deres Vei, fordi han sagde det, og saa red han igjen efter pænt at have givet den danske Soldat der holdt hans Hest Drikkepenge; hans 12 Drabanter laae om Natten (han selv formodentlig med) i Salling nogle sige Løgstør, hvor de forlangte Havre til Hestene m m som de ikke betalte.

Carl Nors ønskede saa gjerne at see Preussere, nu maae han dog vist have faaet det Ønske tilfredstillet. – I Nibe er der vanket blodige Pander fortælles der, der kom Preussere op at slaae med nogle Folk udenfor Byen i et Huus, og Byfogeden og den Øverstbefalende kom til, men Byfogden kom nok paa Hovedet ud af Døren, og at Par andre Fredstiftere fik nok Smæk af Sabalen siges der. – De vare ikke at spøge med. Det kan man nok forstaae, og de Tydskere ere jo af Natur hastig gale.

Igaar var Kjøbmand Færck fra Nibe herovre. Han fortalte at han var kommen godt ud af det med sine 60 Preussere, men at han dog tilsidst ragede uklar med dem, fordi han en dag sagde til en polsk Preusser, der forresten var en munter Fyr – at han skulle gaae afveien og ikke vadske med Sæbe i Vandtruget, hvor Høvederne skulle vandes, hvorpaa han tillige ryddede tilside paa hans Vadsk, men Tyskeren blev gal i Hovedet, og de andre Tydskere kom til, og Hr Færck maatte retireret, og turde ikke lade sig see i 2 Dage …

Trine Svanholm