Schlesien 3. juni 1864 – M. Petersen

Dansk Krigsfange Lars Henningsen
Nørre-Sundby 2-6
ved 22de Regiment 3die Compagni No 164
Gloze Glogau Schlesien i Preusen

Nørrejylland den 3die Juni 1864

Ærede Fætter!

Et Glædens Budskab var det for mig, efter at i længere Tid ikke har hørt fra Dig, og ikke vist om Du var bleven et Offer for Kuglerne, at høre Du var i Fangenskab, som jo unægtelig kan være meget drøit for dig og Alle som ere fangne, men inu drøiere for Dem som ere blevne Krøblinger i ald deres Tid foruden Ondt de maa lide. Det Bedste er, unægtelig, at være sluppen vel fra begge Dele, som jo ikke Alle kan. Jeg vil nu derfor til Trøst og Opmuntring for Dig skrive Dig et Par Linier til for at meddele Dig, at jeg er rask og har det godt, hvilket samme jeg ønsker at spørge fra Dig. Jeg vil derfor ønske at Du maa befinde Dig ved, og at det maa gaa Dig vel, i Dit Fangenskab, saa at vi, hvis Alt maa gaa vel, kan samles Ansigt mod Ansigt og Haand i Haand, og glæde os ved at gjensee vort elskte Fødeland Slægt og Venner.

En sørgelig Efterretning kan jeg meddele Dig, nemlig at min Fader avgik ved Døden den 22 April d. A. som maaske Din Kjære og velgjørende Broder for længe Siden har meddelt Dig, for jeg har ikke kunet skrive Dig til, da jeg ikke har haft Din Adresse.

Jeg skal hilse Dig fra Morten Rasmussen, Jørgen Rasmussen, og flere af Dine Venner og Bekjendte. De ere raske og har det godt, fra mig skal Du paa det venskabeligste være hilset baade først og sidst Lev vel til, hvis, vi sees og samles igjen, Det ønskes af mig.

Din Fætter
M Petersen

Min Adresse er
Til Corporal M Petersen
7de Inf. Rgmt 6te Compagni i den Danske Armee

Jeg vil bede Dig hvis Du skriver mig til, ikke at betale Brevene, da jeg vee Du har faaet Brug for Penge hvor Du er, hvornaar det vil være mig mere glædeligt, at modtage et ufrankeret Brev fra Dig.