Pandserskibet LINDORMEN 6. August 1868

Berl. Tid . Torsdagen den 6 August 1868:

”LINDORMEN vil Løverdagen den 8de ds. Kl.11 blive sat i Vandet paa Orlogsværftet i Ds. Maj. Kongens og Dronnigens Overværelse. Orlogsværftet vil i den Anledning være aabent for Publicum.”

Berl. Tid. Løverdagen den 8 August 1868:

“Pandserbatteriet LINDORMEN der var bygget færdigt paa Stabelen blev i Formiddag efter Bestemmelsen sat i Vandet. Fra Kranen paa Nyholm vaiede der flag og de indenfor Bommen liggende nylig hjemkomne Orlogsskibe, Skruecorvetterne DAGMAR og HEIMDAL vare i Dagens Anledning rigt behængt med Flag, ligesom ogsaa de øvrige Skibe i Flaadene Leie og i Havnen flagede. Allerede fra Kl. 10, da Broen blev lagt over Bomløbet, strømmede et talrigt Publicus, og deriblandt ikke faa Damer, ad den lange Række Broer ind paa Nyholm, hvor det rødt og sortmalede Pandserbatteri, der var Dagens Helt, strax faldt i Øinene, endnu kneisende paa sin høie Bedding.

Til begge Sider for Enden af denne var der opreist en lang Række Telte, som hurtigt fyldtes med Damer i elegante Toiletter og yderst til venstre hævede sig Kongeteltet med vaiende Dannebrog paa Spidsen og i det indre decoreret mod det danske Vaaben, Buster o.s.v.

Kl. omtrent 11 saas den hvide flagsmykkede Kongechaluppe at nærme sig Kvæsthusbroen. Da den kom over imod Holmen, lød der rungende Hurraraab fra de med Tilskuere overfyldte Skibe i Flaadens Leie og fra den langs Bolværkerne forsamlede Mængde. Under Musik og Kongesalut fra Batteriet Sixtus stege Ds. Maj. Kongen og Dronningen i Land ledsagede af Ds. Maj. H. Kronprindsen, Prindsesse Thyra og Prinds Valdemar, samt Prinds Hans.

Efter et kort Ophold i Kongeteltet, begav den Kongelige Familie med Følge, bland hvilket bemærkedes Hs. Exc. Conseilspræsident, Grev Frijs og Geheineetatsraad Trap, sig over til det i Nærheden liggende Pandserværksted, hvor en massive Pandserplade af 5 Tommers Tykkelse blev bøiet i de kongelige Personers Nærværelse.

Efterat disse derpaa tilligemed Følget vare vendte tilbage til Kongeteltet, bleve Støtterne agter slaaede fra Pandserbatteriet og kort efter gled dette under Musik og Hurrarraab fra den talrigt forsamlede Menneskemasse roligt og majestætisk, med Agterskibet fremad, ned i Søen, efterladende mægtige Røgskyer fra den ved den stærke Gnidning antændte Bedding. Alt var fortræffeligt forudberegnet. Man havde givet Skibet en stor Længde Toug med paa dets første Reise, og det forsømte ikke at gjøre Brug af den, da det tunge Pandserbatteri løb langt ud i Søen”.

Kort efter Afløbninigen forlod den kongelige Familie under Salut og Hurraaraab Holmen i den med rød Klædesbaldachin forsynede Kongechaluppe. Dagens Høitidelighed var dermed tilende, og Publicum spredte sig nu over Holmen for at bese Værkstederne, de nylig hiemkomne Orlogeskibe o.s.v.

Pandserskibet Lindormen (Orlogsmuseet)
Pandserskibet Lindormen (Orlogsmuseet)