Pandserskibet HELGOLAND den 9. Mai 1878

Berlingske Tidende Torsdagen den 9. mai 1878:

“Pandserskibet HELGOLANDs afløbning. I Dag Fjorten-Aarsdagen for Træfningen ved Helgoland, er Pandserskibet HELGOLAND løbet af Stabelen paa Nyholm under stor Høitidelighed. Orlogsværftet stod i den Anledning aabent for Publicum, og saavel land- som søværts havde en stor Menneskemasse begivet sig ud til Afløbningsstedet. Det var ikke alene den rummelige Plads omkring Beddingen, der var opfyldt af en uoverskuelig Mængde, men overalt, hvorhen Øiet vendte sig, saas Hoved ved Hoved. Pandserbatteriet ODIN og de i Nærheden af Afløbningsstedet liggende Skibe vare overfyldte med Tilskuere; paa Castelsvolden, Langelinie, Broerne ved Flaadens Leie, Reisningerne i de i Havnen liggende Skibe, kort sagt: ethvert Sted, hvorfra et Overblik kunde faas, havde Skarer af Tilskuere samlet sig.

Som vi tidligere have meddelt er HELGOLAND det største Skib, der nogensinde er blevet bygget herhjemme og overhovedet vor Flaades største Skib, og kunde det paa Stabelen staaende, graa- og rødmalede Skibsskrog vel ikke i Udseende maale sig med de gale Træskibe, saa afgav dog dets eiendommelige Form med det fremspringende spidse Vædderapparat, de store Huller forude til Udskydnining af Whitehead Torpedoer og dets betydelige Dimensioner, i Særdeleshed i Længden, et interessant og imponerende Skue.

Fra alle i Flaadens Leie liggende Skibe vaiede Dannebrog, flere mindre udrustede Skibe havde Masterne behængt med Flag, ligesom mange af de i Havnene liggende Skibe flagede; Fregatskibet TORDENSKJOLD en gammel Orlogsfregat. der laa paa Strømmen udfor Hønsebroen, og hvis Master fra øverst til nederst vare smykkede med Flag, tog sig særligt godt ud. Fra flere Bygninger i Byen vaiede ligeledes Dannebrog.

Helgoland på beddingen. (Marinens Bibliotek)
Helgoland på beddingen. (Marinens Bibliotek)
Paa begge Sider af Beddingen var der opslaaet Telte til Afbenyttelse for Marinens militaire og civile Embedsmand samt for de Indbudte. Nærmest ved Vandet paa densydlige Side af Beddingen stod det smagfulde decorerede Kongetelt, fra hvis Indgang Tæpper førte ned til det nærliggende Landgangssted. Under Kongesalut roede Kongechaluppen, styret af Jagtcapitain, Commandeur Hedemann, ind i Flaadeleiet. Ved Landgangen, hvor Søofficersskolen paraderede; modtoges D. M. Kongen og Dronningen samt den kongelige Familie af Ds. Exc. Krigs- og Marineministeren og Flaadens Admiral samt Værftschefen Conmandeur Krieger, Flaadens Officerer dannede Espalier ved lndgangen til Teltet, hvor Seirherren ved Helgoland Admiral Suenson, Admiral Bille o. fl. modtoge Deres Majestæter.

Blandt de Tilstedeværende bemærkedes endvidere flere Medlemmer af Corps diplomatique; Ds. Exc. Udenrigs- og Cultusministeren, den commanderende General for 1ste Generalcommando, flere af Hærens Generaler og høitstaaende Officerer, Rector Magnificus, Holmens Sogns Geistlighed, flere af Hovedstadens civile Autoriteter, Formanden for Grosserersocietetetm. fl.

I Kongeteltet holdt Provst Dr. Fog en kort Tale, hvori han dvælede ved Skibets smukke Navn, der mindede om en af Danmarks Hædersdage, og sluttelig nedbad Velsignelse over Konge, Land og dettes nye Værn.

Selve Afløbningan lededes af Underdirecteur ved Orlogsværftet Schønheyder og foregik med stor Ro, Præcision og uden mindste Uheld. Under Salut og den forsamlede Mængdes rungende Hurraraab satte den 4½ Millioner Pd. tunge Masse sig i Bevægelse og gled let og majestætisk ud i sit Element, idet tætte Røgskyer steg op fra Beddingen. De svære Stoppetouge standsede efterhaanden HELGOLANDs fart, og i Flaadens Leie laa saaledes en værdifuld Tilvæxt til den danske Marine. Kl. 1 forlod den kgl. Familie Værftet under Kongesalut og levende Hurraraab fra de forsamlede Tilskuere. Da Admiral Suenson forlod Holmen, udbragte en at de Tilstedeværende et Leve for Eskadrechefen ved Helgoland og hans Skibesbesætninger og sluttede med følgende Ord:

“Gid de, som skulde slaaes paa HELGOLAND, maa gjøre det lige saa godt som de, der idag for fjorten aar siden sloges ved Helgoland” – et Leve, der modtoges med rungende Hurraraab. Efter Afløbningen benyttede en stor Del af Publicum sig af den givne Leilighed til nærmere at bese Orlogsværftet, hvor forskellige Værksteder, Modelkamret og Arsenaler, der i anledning af Dagens Høitidelighed stode aabne, samt HELGOLANDs tykke Pandserplader der mere lignede Jernblokke, og andre af Værftets Seværdigheder kunne glæde sig med et talrigt Besøg.”