Pandserbatteriet ODIN 12. december 1872

Berl.Tid. Mandagen den 9 December 1872:

“Pandserbatteriet ODIN skal ifølge allerh. Bestemmelse sættes i Vandet i Hs. Maj. Kongens Nærværelse Torsdagen den 12te d.M. Kl.11 Formiddag.”

Berl.Tid. Torsdagen den 12 December 1872:

”Kasematskibet ODIN af hvilket vi tidligere have meddelt en udførlig Beskrivelse, blev i Formiddag sat i Vandet fra Beddingen paa Nyholm. Kl. 11 forkyndte Kongesalut, at Kongechaluppen lagde ud fra Kvæsthuusbroen, og kort efter passerede den de flagsmykkede Skibe paa Strømmen og i Flaadens Leie. Hs. Maj. Kongen, Hs. Kgl. Høih. Prinds Hans med Følge begave sig ind i det med de danske Farver og det danske Vaaben smykkede Kongetelt, i hvis inderste Deel Modellen til det Skib, der skulde sattes i Vandet var henstillet.

I Teltet bemærkedes Ds. Exc. Conseilspræsidenten, Krigs- og Marineministeren, forskjellige Autoriteter samt flere højere Officerer af begge Etater. Kl.11¼ blev Stivere slaaede fra det paa Beddingen staaende Skib, og nogle faa Minutters Arbejde var tilstrækkeligt til at sætte den tunge Masse i Bevægelse.

Søsætningen af Odin. Samtidigt tegning af Carl Baagøe. (Orlogsmuseet)
Søsætningen af Odin. Samtidigt tegning af Carl Baagøe. (Orlogsmuseet)
Under Salut, Fanfarer og jublende Hurraraab fra den ualmindelig talrige Menneskemasse gled Kasematskibet ODIN smukt og roligt ud i Søen, der kom i et voldsomt Oprør. Det skummende og brusende Vand trængte endog heelt ind i det nordlige Telt, og et i Nærheden fortøjet Skib, der var overfyldt med Tilskuere blev sat i en saa heftigt gyngende Bevægelse, at Landgangsbroen faldt i Søen, og at et Par tykke, løse Planker, der uden Tvivl skulde forhindre en Skamfiling imod Bolværket, knækkedes under høie Brag. Nogle Enkelte, som ikke vilde vente, indtil Skibets Forbindelse med Landjorden var tilvejebragt paa sædvanlig Viis, vadede uforsagte i Land over det nu til en Flydebro forvandlede Landgangsbræt. Kort efterat Aflobningen havde, fundet Sted, forlod de kongelige Herskaber Holmen, imedens Mængden spredte sig for at tage Værkstederne, Modelkamret o.s.v. i Øiesyn.

Adgangen til Kranens Platform, hvorfra man nyder en af de smukkeste Udsigter i Kjøbenhavn udover Flaadens Leie, Toldboden, Esplanaden, Lange Linie o.s.v. var idag mod Sædvane spærret.”