Ordrerne til tilbagetoget fra Dannevirke 1864

Armeens Overkommando.
Slesvig, den 5te Februar 1864.

Til 1ste Division.

Efter et igaar afholdt Krigsraad har overkommandoen besluttet at lade hele Armeen med Efterladelse af alt Materiellet i Værkerne, tiltræde Retraiten til Flensborg iaften.

I denne Anledning befales, at Divisionen strax ved dette Brevs Modtagelse har at træffe saadanne Dispositioner, at den med alle Afdelinger kan afmarchere iaften fra sin Stilling ad de korteste Retraitelinier gjennem Angel, for at indtræffe imorgen Formiddag i den sydlige Udkant af Flensborg. Alle Befalinger ville være at udfærdige under udtrykkeligt Paalæg af Hemmeligholdelse. Divisionen marcherer, efterat Trainet er forudsendt, uden andre Sikringsdele end en Bagtrop.

Ordren suppleredes ved nedenstaaende Efterskrift:

Den 3die Brigade er beordret direkte herfra at afmarchere Kl. 8 Aften fra sit Kantonnement over Vedelspang og at indtage en Stilling til Optagelse af vore Tropper ved Sammenstødet af Chausseen og Mysunde Veien S. for Flensborg.”

Til 3die Infanteribrigade.

Brigaden underrettes om, at Overkommandoen, efter et igaar afholdt Krigsraad, har besluttet paa Grund af de tilstedeværende for et Forsvar saa særdeles ugunstige Omstændigheder frivillig at forlade Dannevirkestillingen endnu idag og for at undgaa Fjendens Opmærksomhed at udføre Tilbagegangen om Natten.

Brigaden beordres i denne Anledning til iaften Kl. 8 at bryde op med sine Afdelinger til Vedelspang og uden Ophold tilligemed det faste Artillerimandskab paa PalØre at fortsætte Marchen til Flensborg. Det i Fysing kantonnerende halve 1ste Batteri er tillagt Ordre til i Henhold til den i tilfælde af en Retraite fra Divisionen modtagne Bestemmelse at støde til Brigaden ved Vedelspang.

Brigaden vil itide dirigere sit Train forud over Vedelspang til Flensborg.
Afdelingerne skulle medtage to Extraportioner.

Til 3die Division.

Overkommandoen har besluttet at forlade Dannevirkestillingen. Tilbagegangen skal udføres i Løbet af Aftenen og fortsættes til Flensborg. Den 3die Divisions Hverv skal det være at slutte Kolonnen, som gaar tilbage ad Chausseen, og at dække Retraiten ad denne Vei.

Besætningen af Skandserne skal trækkes tilbage Kl. 10. De sidste artillerister af Skandsebesætningen slutte sig til Infanteribesætningen. 8de Batteri i Store Dannevirke underlægges Divisionen under Retraiten. Armeens Artilleri er tilskrevet det Fornødne desangaaende. Forpostkommandøren har erholdt fornøden Underretning og er beordret til at sætte sig i Forbindelse med 2den og 3die Division angaaende Forpostemes Inddragelse samt at melde sig med sit Personale til 3die Division, naar Forposterne er inddragne.

Kl. 8 vil Hovedkvarteret lade blæse Alarm i Byen Slesvig for at undgaa, at Enkelte blive tilbage i deres Kvarterer. Til Divisionens Underretning meddeles, at 4de Infanteribrigade trækker sig tilbage fra Frederikstad og Hollingsted mod Vester Orsted for derfra at søge Chausseen og fortsætte Marchen til Skovkro.
4de Division dirigeres over Skovby, Bollingsted, Eggebæk mod Hanved. 7de Infanteriregiment følger 4de Division.
2den Division trækker Besætningen fra Værkerne bag Reidedalen tilbage Kl. 8, fra Værkerne Nr. XVII-XIII Kl. 10.
2den Division dirigeres over Skovby og Lyrskov ad Chausseen og Oxeveien til Skæferhus.

Paa Chausseen gaar ialt foruden Train og Parkerne:
1. Reserveartilleriet, der skal passere Hühnerhaüser med sin sidste Afdeling Kl. 7 1/2.
2. Infanterireserven, der skal bryde op fra sit Kantonnement i Altstadt Kl. 8.
3. 2den Division med Undtagelse af 4de Infanteribrigade og 7de Infanteriregiment.
4. 3die Division.

Divisionen vilde sætte sig i Forbindelse med 2den Division angaaende Afmarchen.

3die Infanteribrigade dirigeres ad Veien over Vedelspang, den Øvrige Del af iste Division ad de andre Veie gjennem Angel til Flensborg.
4de Division tager imorgen Kantonnement V. for Flensborg mellem Hanved og Frøslev, 3die Division i Flensborg, 1ste og 2den Division ligesom Infanterireserven og Reserveartilleriet trækkes igjennem Byen og udenom den for at belægge et Kantonnement mellem Flensborg- og Aabenraa-Fjord. 3die Infanteribrigade, der ventes at komme tidligst til Flensborg, er beordret til at tage Position S. for Byen, hvorigjennem Marchekolonnerne skulle trække sig. Afdelingerne medtage to Extraportioner.

Til 2den Division

Dannevirkestillingen forlades iaften den 5te Februar. Kl. l0 slet trækkes Besætningen tilbage fra Værkerne Nr. XIII-XVIII inkl. og Kl. 8 fra de Øvrige Værker. Skytset bliver staaende.

7de Infanteriregiment skal danne Arrieregarden for 4de følger efter denne Veien over Skovby, Friedrichsaue, Bollingted Eggebæk mod Hanved. Den Øvrige Del af Divisionens i Centrum stående dirigeres over Skovby og Lyrskov ad Chausseen og Oxeveien til Skæferhus.
Til 4de Infanteribrigade har Overkommandoen sendt en Officer med den i Afskrift medfølgende Skrivelse.
Det overlades Divisionen at træffe de fornødne Bestemmelser med Hensyn til Afdelingernes Afmarche og Trainets betimelige forudsendelse, hvorved bemærkes, at der paa Chausseen skal marcheres i følgende Orden:
1. Reserveartilleriet, der afmarcherer med sin sidste Afdeling fra Slesvig Kl. 7 slet.
2. Infanterireserven, der afmarcherer fra Slesvig Kl. 8 slet.
3. 2den Divisions Afdelinger, til hvilke Artilleribesætningen af Værkerne i Centrums høire Fløi slutter sig.
4. 3die Division, som danner Arrieregarden paa Chausseen.

Broerne over Trenen og Bollingsted Aa afbrydes, saasnart Overgangsstederne er passerede. Ingenieurkommandoen har modtaget fornøden Instruktion i saa Henseende, og anmodes Divisionen iøvrigt om at anvende det Samme tildelte Ingenieurdetachement i dette Øiemed. Marchen af samtlige Afdelinger fortsættes uden Afbrydelse til Flensborg og i Høide med samme.

2den Division koncentreres imorgen ved Harreslev, Skæferhus og Skovkro, hvorfra Marchen efter nærmere Ordre vil blive fortsat over Bov, Smedeby og ad Chausseen til et Kantonnement omkring Felsted-Kvers.

Divisionens Train dirigeres fra Harreslev betimelig forud ad Divisionens Retraitevei.

Naar der ingen Fremrykning finder Sted fra Fjendens Side, kunne Afdelingerne idag gaa i Kantonnement Kl. 11 slet, for at afmarchere derfra. Der medtages to Extraportioner.”

Til Infanterireserven.

Infanterireserven underrettes om, at Overkommandoen, efter et igaar afholdt Krigsraad, har besluttet paa Grund af de tilstedeværende for et Forsvar saa særdeles ugunstige Omstændigheder frivillig at forlade Dannevirkestillingen endnu idag og for at undgaa Fiendens Opmærksomhed at udføre Tilbagegangen om Natten.

Infanterireserven beordres i den Anledning til at bryde op fra sit Kantonnement iaften Kl. 8 og bag om Slesvig at marchere til Chausseen, ad hvilken Marchen fortsættes til Flensborg.

Trainet vil i tide være at sende forud ad Chausseen. Afdelingerne skulle medtage to Extraportioner.

Det bemærkes, at medens 1ste Divisions Afdelinger benytte de igjennem Angel mod Flensborg førende Veie og 4de Division de V. for Chausseen førende Veie, skal Chausseen benyttes af følgende Afdelinger i følgende Orden: Reserveartilleriet, der afmarcherer Kl. 7 i Eftermiddag,

Infanterireserven, der afmarcherer Kl. 8, 2den Division Kl. 10 og 3die Division, som danner Arrieregarden.

Til 4de Division.

Dannevirkestillingen forlades iaften. Kl. 10 slet trækkes den sidste Besætning tilbage fra Værkerne. Divisionen gaar tilbage over Skovby, Bollingsted, Eggebæk mod Hanved. Ad samme Vei dirigeres 7de Infanteriregiment, der Kl. 8 slet skal trække Besætningen ud af de af samme besatte, bag Reidedalen beliggende Skandser.

Naar Fjenden ikke viser sig inden Kl. 11 i Formiddag, kunne Divisionens Afdelinger vende tilbage til deres Kantonnementer. 3die Dragonregiment rykker imidlertid inden Mørket falder paa, atter ud til en Plads ved den nævnte Retraitevei S. for Skovby, medens 5te og 6te Regiment samt 5te Batteri samles iaften i deres Kantonnementer paa Pladser, der ligge ved Retraiteveiene.

Paa den Vei, der skal følges, udsættes Poster medlygter, som optages af den sidste Afdeling, der følger Veien. 3die Regiment afmarcherer først, efterat 7de Infanteriregiment er indtruffet. Efterhaanden som Kolonnen kommer til de nævnte Afdelingers Kantonnementer, sætte afdelingerne sig imarche. Marchen fortsættes til Hanved, hvor Divisionen, efterat den har sikret sig ved Forposter, indtager et Kantonnement mellem Hanved og Bov.

3die Division afgiver Arrieregarden paa Chausseen. Afdelingerne medføre to Extraportioner.

Til Armeens Artilleri.

Overkommandoen har besluttet at forlade Dannevirkestillingen. Tilbagegangen skal udføres i Løbet af Aftenen og fortsættes til Flensborg.
Forsaavidt der i Dagens Løb kan bortføres Skyts fra nogle af Værkerne, uden at Fjenden bliver opmærksom derpaa, anmodes Artilleriet om at lade det udføre; iøvrigt skal Positionsskytset blive staaende i Værkerne.

Til Transporten kan der benyttes Jernbanetog, som staa beredte bag Dannevirkevolden; bringes noget af Skytset bort ad Chausseen, maa det ske inden Mørket falder paa.
Den mobile Park og Dannevirkestillingens Artilleripark dirigeres ad Chausseen og slutte op umiddelbart efter Trainet. Hühnerhaüser maa være passeret inden Kl. 6 1/2 slet.
Fæstningsartilleriets Officerer og Mandskab maa beordres til at slutte sig til de Infanteriafdelinger, der sidst forlade Skandserne.

Reserveartilleriet dirigeres ad Chausseen til Flensborg og afmarcherer, hvad enten det staar paa sin Alarmplads eller i Kantonnement iaften saaledes, at den sidste Del af Kolonnen passerer Hühnerhäuser Kl. 7 1/2 slet. 1ste Batteri skal dog med den Del af Batteriet, som ikke er paa Reserveartilleriets Alarmplads, følge 3die Infanteribrigade, som gaar over Vedelspang til Flensborg; 8de Batteri skal beordres til at følge 3die Division, som danner Queuen af Marchekolonnen paa Chausseen.

Dannevirkestillingens Artilleripark dirigeres direkte til Sønderborg, den mobile Park til Graasteen og Reserveartilleriet til et Kantonnement: Adsbøl, Avnbøl, Ullerup. Under Marchen kantonneres ikke. Afdelingerne, medtage to Fxtraportioner.

Til Forpostkommandøren

Overkommandoen har besluttet at forlade Dannevirkestillingen. Tilbagegangen skal udføres i Løbet af Aftenen og fortsættes til Flensborg. Som Følge deraf inddrages Forposterne foran Stillingen i Løbet af Aftenen, i hvilken Anledning Forpostkommandøren vilde sætte sig i Forbindelse med 2den og 3die Division.

Besætningen af Skandserne, forsaavidt de ikke ligge bag Reidedalen, er beordret til at trække sig tilbage Kl. l0 slet. Forpostkommandøren melder sig efter Forposternes Inddragelse med sit Personale ved 3die Division.”

Til 4de Infanteribrigade.

Brigaden underrettes om, at Overkommandoen, efter et igaar afholdt Krigsraad, har besluttet paa Grund af de tilstedevarende for et Forsvar saa særdeles ugunstige Omstændigheder frivillig at forlade Dannevirkestillingen endnu idag, og for at undgaa Fjendens Opmærksomhed at udføre Tilbagegangen om Natten. Retraiten vil blive tiltraadt af Afdelingerne i Centrum i aften den 5te d. M. saaledes, at Skandserne forlades Kl. 10 slet af deres Besætninger, der under Tilbagemarchen komme til at danne Arrieregarden. 4de Division og et Infanteriregiment af 2den Division gaa tilbage ad Veien over Skovby, Bollingsted mod Hanved, Infanterireserven, Reserveartilleriet, 1 ½ Brigade af 2den Division samt 3die Division ad Chausseen mod Flensborg og iste Division dirigerer sin Marche igjennem Angel sammestedshen Marchen fortsættes uden Standsning til Flensborg og i Høide med samme.

Som Følge heraf beordres Brigaden til at rømme Frederikstad, Stapelholm og Hollingsted idag og at koncentrere de samme under lagte Afdelinger saa betids, at Schwabsted og Hollingsted kunne forlades Kl. I0 slet iaften. Alt Skyts efterlades urørt i Skandserne. Besætningen fra Hollingsted dirigeres over Treja mod Vester Orsted, hvor den støder sammen med Styrken fra Schwabsted. Fra Vester Orsted opsøges Chausseen ad nærmeste Vei og marcheres til Flensborg.