Naturalforplejnings-Reglement for de i Jylland indrykkende Rigstropper 1849

§1 Idet Rigsarmeen betræder den jydske Grund overtage de derværende Embedsmænd Tilvejebringelsen af sammes Forplejnings- og Forspands saavelsom Kvarter-, Lazareth- og andre Fornødenhender, som maae holdes beredte og udleveres paa Reqvisition af Armeeforvaltningens Embedsmænd.

§2 Natural-Kvartererne have, hvor ingen Magazinforplejning er indrettet, Officerer af enhver Grad, andre Militairembedsmænd og Soldater Fordring paa fri Kost hos Værterne. Officerer og med dem i lige Grad staaende Militairembedsmænd skal denne Kost ydes overensstemmende med deres Stand, dog at ikke maae gjøre Fordring paa egenlige Luxusgjenstande og overhovedet skulle tage billigt hensyn til Kvarterværtens Vilkaar. Hvor disse ikke træffe til, har Communen at drage Omsorg for de paagjældende Officerers og Militraireembedsmænds passende Forplejning.

§3 Soldaten kan fordre, at Værten yder han tilstrækkelig Forplejning efter Husmandsbrug. Som Minimum i denne henseende gjælder Magazinforplejningens Portionstaxt.

§4 Denne bestaaer i Reglen af: 1½ Pd. Brød eller 1 Pd. Tvebak, ¾ Pd. Kjød eller 10 Lod Gryn eller ½ Pd. Ærter eller 3 Pd. Kartofler, 1½ Lod Salt og 1/8 Ovart Brændevin eller 1½ Lod brændt Kaffe, Alt daglig. Portionerne ere angivne efter preussisk Maal og Vægt og blive i fornødent Faldt gjennem Intendanturen at reducere til det i Landet brugelige Maal og Vægt. Hvor der finder Magazinforplejning Sted jevnsides ved Natural-Kvarterer, levere Officere og Soldater deres Portioner til Værterne, som da have at sørge for sammes gode Tilberedning, overensstemmende med Forskrifterne i §2.

§5 Den daglige Ration for en heft er: 7 Kander Havre á 2 Pd. For den svære og 6 Do. For den lette Ration, 4 Pd, Hø og 4 Pd. Straa.

§6 Til Udleveringen af Naturalier etc. er en simpel Reqvisition af Chefen for vedkommende Troppeafdeling eller Militariembedsmænd med Officersrang tilstrækkelig. Men saadan Reqvisition maa kun finde Sted for den effective (forhaandenværende) Styrke.

Hovedkvarteret i Christiansfeldt, den 1ste Maj 1849
Øverstcommanderende over de tydske Rigstropper, v. Prittwitz

Fofs, Armee-Intendant.