Linieskibet DANNEBROG den 25 September 1850:

Berl. Tid. Løverdagen den 21. September 1850:

“Linieskibet DANNEBROGs affløbninger bestemt til Onsdagen den 25 ds. Kl.12. I Anledning heraf vil Adgangen til Nyholm blive aabnet for Publicum, saavel fra Toldboden som fra Christianshavn ad Quintusveien gjennem Kongeporten, præcis Kl. 10 Formiddag.”

Orlogsværftets model af Linieskibet Dannebrog. (Orlogsmuseet).
Orlogsværftets model af Linieskibet Dannebrog. (Orlogsmuseet).
Berl.Tid. Onsdagen den 25. September 1850:

“Linieskibet DANNEBROG løb i Middags Kl. 1 efter Bestemmelsen af Stabelen. Uagtet det daarlige Veir havde en stor Menneskemængde forsamlet sig i denne Anledning. Høitideligheden bivaanedes af Hs.Maj. Kongen, den Kongl. Familie, Ministrene og Corps diplomatique. Ved hans Majestæts Ankomst blev en Sang afsungen af Holmens Folk hvorefter der af Mængden udbragtes et Leve for Kongen, som takkede. Efter at Provst Dr. Münter i Pavillonbygningen havde holdt en Tale før og efter hvilken en Choral blev spillet, blev Skibet gjort klar til at løbe af Stabelen. (2)

Selve Afløbningen foregik derpaa under Salutskud og under Hurraraab fra alle omliggende steder. Da Hs. Maj. forlod Holmen, hilstes han med almindelig Jubel og fra Batterierne saluteredes som ved hans Ankomst.”

Linieskibet Dannebrog endte som kaserneskib på Holmen. (Orlogsmuseet).
Linieskibet Dannebrog endte som kaserneskib på Holmen. (Orlogsmuseet).

 

Noter:

2 “Tale paa Nyholm den 25 Septelilbe 1850, da Linieskibet DANNEBROG løb af Stabelen” af Provst Dr. Munter, Kiøbenhavn 1850