Krydseren VALKYRIEN den 8. september 1888

Berl. Tid. Fredag Aften den 7. September 1888:

” Søværnet. Hs. Maj. Kongen har under 30te f.m. allerhøist resolveret, at Krydsercorvetten VALKYRIEN sættes i Vandet i Allerhøistsammes Nærværelse Løverdagen den 8de denne Maaned Kl.11 Formiddag.”

Krydsercorvetten VALKYRIENs Afløbning

Berl. Tid. Løverdag Aften den 8 September 1888.

“I Formiddags fandt Corvetten VALKYRIENs Afløbning Sted paa Orlogsværftet i Nærvarelse af Ds. Maj. Kongen og Dronningen samt den øvrige kongelige Familie under stor Høitidelighed og i Overværelse af et meget talrigt Publicum.

Kl.11 forkyndte Kongesalutten fru Batteriet “Sixtus” samt fra den paa Reden liggorde Øvelseseskadre under Viceadmiral Meldahls Commando, at de kongelige Herskaber vare gaaede ombord i Kongechaluppen, der styredes af den fungerende Jagtcapitain, Commandeur Koch. Da kongechaluppen, der førte dansk og græsk Kongeflag, roede ind i Flaadens Leie Mandede det flagsmykkede Vagtskib SJÆLLAND Ræer – øveleseskadren var ogsaa flagsmykket – og hilste Herskaberne med livlige Hurraraab, der istemtes af de i enkelte af Flaadens Skibe samt paa Holmen samlede Publicus. En flagsmykket orlogsskib

Dagmar affyrer salut. (Orlogsmuseet)
Dagmar affyrer salut. (Orlogsmuseet)

Ved Landingsbroen ved Beddingen modtoges Ds. Maj. Kongen og Dronningen og Kong Georg af Grækenland, Ds. Kgl. Høiheder Kronprindsen, Kronprindsessen med Børn, Prinds Valdemar, Prinds Georg af Grækenland og Ds. H. Prinds Hans, Enkeprindsessen af Anhalt-Dessau med Datter af Værftschefen, Contreadmiral Braag, i Spidsen for Værftets Autoriteter.

Ved Landgangsstedet paraderede Søofficersskolen, medens en Æresvagt af Marinesoldater med Musikcorps, under Kommando af Kaptain Skibsted, paraderede paa Quaien. Søofficerscorpset med Flere havde Plads her. Blandt de tilstedeværende Notabiliteter saaes Ds. Excellencer Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lohn, Marineminister Ravn og Krigsminister Bahnson, flere Medlemmer af Corps diplomatique, Hs. Exc. den kommanderende General, Generallieutnant Kauffmann og mange højere Landofficerer, Kjøbenhavns Overpræsident, kmhr. Benzon, Hovedstadens højere civile Autoriteter o.m.Fl. Ds. Majestæter og de øvrige kongelige Herskaber ledsagedes af Hs. Exc.

Marineministeren, Værftschefen og Værftets andre Enbedsmænd gik derpaa rundt over det paa Beddingen staende skib, hvorefter de begave sig til det smagfuldt smykkede kongetelt, der var oprejst paa Quaien paa Beddingens sydlige Side, paa hvilket det danske og det græske Kongeflag vaiede.

Valkyrien på stablen på Orlogsværftet. (Orlogsmuseet).
Valkyrien på stablen på Orlogsværftet. (Orlogsmuseet).
Holmen Provst, Dr. Skat Rørdam holdt derpaa en kort tale og Bøn. Idet han i faa Ord mindedes den danske Sømagts Stilling i tidligere Tider, udtalte han Ønsket om, at dette Skib, der var bygget til Beskyttelse af Freden, maatte værdigt udfylde sin Plads i Flaaden. Og ligesom Skibets Navn mindede om henfarne Tiders Tapperhed og Dødsforagt, hvor det gjaldt Danmarks Ære og Lykke, udtalte han Ønsket om, at det og dets Besætning i alvorlige Øieblikke vilde vise sig hiint Navn værdige. Han sluttede med at nedbede Himlens Velsignelse over Kongehuset og Fædrelandet.

Afløbningen tog nu efter Hs. Majestæt Kongens Ordre sin Begyndelse. Støtterne sloges bort fra Skibets Sider og kort derpaa sattes det store Skib under Salut fra Batteriet Sixtus og Øvelseseskadren samt under den tilstedeværende Menneskemasses Hurraraab og Svingen Med Hattene sig i Bevægelse, idet mægtige Røgmasser stege op fra Beddingen. Da Skibets Skruer rørte Vandet løb disse rundt, og kort derpaa standsedes VALKYRIEN, der laa let og gracieust paa Vandet, i sin første Fart af de mægtige Kabeltouge.

Kort efter Afløbningen forlod Majestæterne og den kongelige Familie Værftet i Kongechaluppen under Salut fra Batteriet og Øvelseseskadren. Da Kongechaluppen roede bort, hilstes Kongefamilien med kraftige Hurraraab fra Publicum i Skibene og paa Land. De i Havnen og paa Reden liggende Skibe, hvoriblandt Lærlingeskibet GEORG STAGE, flagede iAnledning af afløbningen. Mellem Byen og Værftet herskede den livligste Færgefart; særlig fra Kvæsthusbroen fandt den livligste Trafik Sted til Værftet af Orlogs- og Privatfartøier, Dampbaade og Robaade.

Fra Værftets Side var der i Anledning truffet forskjellige Foranstaltninger. Paa begge Sider af Bedningen var der saaledes opført store Telte til Brug for de særligt Indbudne og forskjellige Andre ogsaa decorative Foranstaltninger vare truffne. Under Afløbningshøitidelighedan herskede den største Ro og Orden, og et Par Timer efter bølgede endnu en betydelig Menneskemasse paa Værftet, hvor der i Anledning af Dagens Højtidelighed var givet Publicum Adgang til forskjellige af Værftets Localiteter.”

(Derefter oplyses, af en model af VALKYRIEN var udstillet på Holmen samt en nærmere beskrivelse af krydseren med oplysninger bl.a af bekostningen, ca. 3 mill. kr.)

Orlogsværftet model af Valkyrien. Findes i dag på Orlogsmuseet. (Orlogsmuseet
Orlogsværftet model af Valkyrien. Findes i dag på Orlogsmuseet. (Orlogsmuseet)