Kongeskibet DANNEBROG den 10. oktober 1931.

Berl.Tid. Lørdag Morgen den 10 Oktober 1931:

I en leder på side 9 gives “Kongeskibet” en smuk redaktionel omtale.

Berl.Tid. Lørdag Aften den 10 Oktober 1931:

Det nye Kongeskib blev søsat i Dag – en smuk Højtidelighed paa Holmen.
Højt og slankt med den fine Klipperstævn ragende ind over Platformen, der var rejst for de Kongelige Gæster, stod det nye Kongeskib i Formiddag og ventede paa sin Daabstime. Fra dets Hæk og Stævn vajede over det hvide Skrog Dannebrog, der skulde give det Navn, og fra Havn og Værft flagedes der. Og var mon ikke Holmens stolte Minder og mange henfarende gode Mænds Aander myndigt til Stede paa denne stilfærdige Efteraarsdag, da Orlogsværftet fejrede den sjældne Begivenhed?

Dannebrog
Dannebrog
Hvem, der overværede Højtideligheden.
Paa Pladsen foran Nybygningen samledes hen imod Kl.12 en saare repræsentativ militær og civil Skare. Der var Hs. Excellense Viceadmiral Amdrup, Flaadestationens Chef, Admiral Bastrup, Admiralerne Wenck, Cold og Rechnitzer, Ekvipagemester, Kommandør Henry Gad, Departementschef, Kommandør Topsøe-Jensen, Kommandørerne, Kammerherre Aage Bojesen, Søkadetakademiets Chef, Godtfred Hansen, Chefen for Søartilleriet, Baron Gyldenkrone, Harttung, Dornonville de la Cour og Asmussen; Direktøren og Underdirektøren for Orlogsværftet d’Hrr. N. K. Nielsen og A. N. Odel samt Direktør Adolph. Endvidere fra Krigsministeriet General Wlilkenschildt og Oberstløjtnant Harding-Sonne og mange andre Officerer fra Flaade og Hær.

Blandt civile Tilstedeværende kan nævnes Formændene for de tre Erhvervsorganisationer, Direktør A.O. Andersen, D.F.D.S., Grosserer Ernst Meyer, og Direktør Overgaard. Fra de forskellige sømilitære institutioner var der naturligvis stærkt Opbud, saaledes paraderede Kadetterne og Elever fra Marinens andre Skoler langs Nordsiden af Pladsen.

Lidt før Kl. 12 mødte Statsminister Stauning og Forsvarsminister Lauritz Rasmussen. Kongeparret kommer. Kl.11.40 var Majestæterne, de øvrige Kongelige herskaber og Følge afsejlet i en Motorchalup fra Nordre Toldbod, hilst med Kongesalut ved Passagen af Hønsebroen. Ved Orlogsværftets Kaj ved Tørdokporten modtoges de Kongelige Gæster af Forsvarsministeren, Admiral Rechnitzer og Kommandør Topsøe-Jensen paa Marineministeriets Vegne samt af Direktør Nielsen og Underdirektør Odel paa Orlogsværftets Vegne. Direktør Nielsen overrakte Hds. Majestæt Dronningen en smuk Buket mørkerøde Roser.

Det Kongelige Selskab, der foruden Drs. Majestæter Kongen og Dronningen bestod af Drs. Kgl. Højheder Kronprins Frederik og Prins Knud, Prins Harald og Prinsesse Helena med Døtre, Prins Gustav og Prinsesse Thyra og som ledsagedes af Hofmarskal, Kammerherre Juul, Jagtkaptajn, Kommandørkaptajn Grut og Adjudant, Orlogskaptajn v.d. Hude. Overhofmesterinde Grevenkop- Castenskiold og Livlæge Jacobsen, passerede langs Beddingens Sydside forbi de militære og civile Tjenestemænd og øvrige Fremmødte og begav sig op paa af løbningsplatformen foran Nybygningens Stævn.

Kongeskibet Dannebrog
Kongeskibet Dannebrog
Holmens Provst holder Afløbningstalen.
Holmens Provst, kgl.Konfessionarius Hornbeck, holdt en kort Afløbningstale:

”Det nye Skib skal bære det gamle Navn. Det er dejligt at vide, at det skal bæres frem over Havet og forhaabentlig gennem Tiderne. Vort Flag, det er Samlingsmærket for det hele Land, det staar over alle Partier og Retninger og afdelinger, og hvad det nu hedder. Flaget, det er Symbolet for Konge og Folk, for det hele Land. Nu knyttes det gamle Navn til det nye Skib! Lad os ønske alt godt over det og de Farter, det skal gøre! Er der noget, der kan samle os herhjemme, er det vel vor Konge og Dronning. De har forstaaet at drage Landet rundt og ganske stille at lære os alle at kende og selv blive kendt. Det har sin store Betydning.

Vi ønsker det nye Skib mange lykkelige Ture rundt om – ikke mindst i vore egne Farvande, saaledes at ogsaa det kan blive Samlingsmærke. Gud give, at alt paa dette Skib maa være i Guds Haand – ogsaa de, der skal benytte det, og de, der skal betjene det. Lykke og Fred og Velsignelse over skibet og dets Farter!

Et smuk billede af Dannebrogs stabelafløbning. (Orlogsmuseet)
Et smuk billede af Dannebrogs stabelafløbning. (Orlogsmuseet)
Hendes Majestæt Dronningen tog nu den Flaske Champagne, der var ophængt paa Skibets Stævn, for at lade den knuses mod Boven. Det er ikke i Overensstemmelse med Orlogsværftets gamle Traditioner at anvende Flaskeknusning i Navngivnings Ceremonier, men det nye DANNEBROG tog venligt imod Daaben: ”Dannebrog” skal være dit Navn – Held og Lykke følge din Fart, udtalte Hds. Majestæt, og i Øjeblikkets Stilhed derefter hørte man de sidste Støtter blive slaaet fra. Ved at fatte et hydraulisk Sving iværksatte Dronningen Afløbningen. Ganske sagte begyndte Skroget at røre sig, saa tog det Fart, tog Søen med Agterskibet, og medens Mængden hilste Nybygningen med et trefoldigt Hurra, duvede det pynteligt og løb Stoppetrosserne ud indtil midt i Havneløbet. Topflagene sattes paa de to Master – DANNEBROG var modtaget af sit fremtidige Element.

Efter at de Tilstedeværende havde beundret Nybygningen, der tog sig udmærket ud, tog de Kongelige Herskaber Afsked og afsejlede til Toldboden hilst med Kongesalut.”

Berl.Tid. Søndag den 11. Oktober 1931:
På side 4 gøres DANNEBROGS afløbning til genstand for stor omtale og tillige gives her en nærmere beskrivelse af kongeskibet ledsaget af et par billeder fra afløbningen.

Dannebrogs stabelafløbning Dannebrogs stabelafløbning
Dannebrog under udrustning i dokken på Orlogsværftet. (Orlogsmuseet)
Dannebrog under udrustning i dokken på Orlogsværftet. (Orlogsmuseet)
Kongeskibet Dannebrog i kongens tjeneste. (Orlogsmuseet)
Kongeskibet Dannebrog i kongens tjeneste. (Orlogsmuseet)