Kolding d. 11. februar 1864 – Christian Ravn

Kolding den 11te Febr. 1864

Min kjære Fader!

Da jeg sidst skrev til Dig, havde jeg ingen Anelse, om al det, som siden denn Tid er passeret. Det varede imidlertid ikke mange Timer, thi allerede ved min Tilbagekomst til Skandserne vare De forladte og Tropperne afmarcherede. Det var et tungt Slag for os, vi ville langt hellere være blevet, skjønt vi næsten Alle vare aldeles afkræftede af Nattevaagen kulde og sult.

Dersom jeg havde opholdt mig et par Timer længer i Schlesvig var jeg ganske vist falden i Fjendens Hænder. Denne gang slap jeg alligevel derfra med en Sorg som enda ikke var saa lille, jeg mistede nemlig mine lange Støvler. Vi har haft en overordentlig anstrengende March, næsten Dag og Nat have vi uafbrudt gaaet. Fjenden var os de første Dage lige i hælene og vi kunde se Røgen og høre Kanonerne.

Jeg marcherede med en 2-3 Timers Hvil omtrent 13 Miile, Tønren til og fra Schlesvig heri medregnet. Det er de strengeste Dage og Nætter jeg nogensinde har oplevet. Føde havde vi næsten intet af, den ene tiggede af den Anden, og man var meget fornøiet ved at faae et stykke tørt Brød. Hved Ankomsten til Haderslev bleve vore Maver godt afhjulpne.

Borgerne forsynede os rigelig med alle slags Forfriskninger, og jeg kan sige at det var den muuntreste Fastelavnsmandag, jeg nogen sinde har oplevet. Fra Haderslev bleve vi om Natten med Vogne befordrede til Kolding, og her ere vi da endnu og ønske ikke snart at komme bort. Jeg er indquarteret hos en Kjøbman ”Hr Krøldrup” det bedste Quarter jeg nogensinde har haft. Vi faae alt frisk, og baade Manden og Konen ere i alle Maader særdeles forekommende.

Jeg sad igaar aftes og talte med Hr Krøldrup, og da han hørte, at jeg havde en Broder, som mine Forældre ønskede anbragt ved Handlen, sagde han strax: ”kan jeg da ikke faae ham, jeg vilde gjerne have en Dreng af en ordentlig Familie, jeg har ingen Børn og han skal faae det godt.”Nu kan Du jo kjære Fader betænke Dig derpaa, han driver vist en temmelig stor Forretning, der i Boutikken 2 Svende, 1 som snart skal være Svend og Kjøbmanden selv, Boutikken er gammeldags. Med mange hilsener til Eder Alle vil jeg for dennegang slutte.

Din hengivene Søn
Chr. Ravn.

Det er ikke værd at adre. Breve til mig til noget bestemt sted. De ville alligevel komme mig tilhænde.