Frederik Christian Rømer – kobberstikker i generalstaben

Frederik Christian Rømer – kobberstikker i generalstaben

af Gitte Bergendorff Høstbo

Frederik Christian Rømer blev født d. 18. juni 1832 i Edelsæde, Kølstrup sogn, Fyn, som søn af Oberstleutnant von Rømer.

Frederik Christian Rømer deltogi krigen 1864 og blev derefter tildelt krigspension samt udnævnt til Dannebrogsmand. Efter at være blev adlet via et adelspatent, kaldte han sig for Von Rømer

I anledning af hans udnævneelse til Ridder af Dannebrogsordenene d. 7. apriil 1911 skrev han sin selvbiografi:

Min højtelskede Fader Kammerjunker, Oberstleutnant von Rømer, døde den 17 Maj 1835 paa Gaarden Snapin tæt ved Odense, jeg var 3 Aar, blev anbragt hos min Moders Broder i Odense, Her Von Hoffensiestz.

Frekventerede Odense Realskole, hvor Hans Kongelig Højhed Kronprins Frederik, som Guvernør paa Fyn ofte kom og overhørte os, jeg kan mindes, at Hans Kongelig Højhed kom medens min Fader stadig levede i vort Hjem.

Frederik Christian Rømer
Frederik Christian Rømer

Da jeg havde staaet Konfirmation i Frue Kirke og følte Lyst til Militærstanden, rejste min elskede Moder med mig til København, hvor jeg ansats ved 8de Livinfanteribattellion den 6 November 1846 under Hr. Oberst Schleppegrell, (senere General F.H. von Schleppegrell) der fremstillede mig for Hans Majestæt Kong Kristian den Ottende. Hans Duscklautighed Prins Wilhelm var netop hos Hans Kongl Majestæt i det Øjeblik.

Efter min Moders Meddelelse til mig var det hendes Ønske at faa mig anbragt paa Landkortet. Akademiet, det skete ikke, Hans Majestæt Kongen døde 20 Januar 1848. Krigen brød ud jeg fulgte med som Spillemand, deltog i Slaget ved Kolding den 23 April 1849 (efter i 1848 at have været til Tjeneste ved Rekrutskolen i Nyborg) i Fagtninger ved Gudsø den 7 Maj 1849 i Forsvaret af Fredericia inden Belejringen i 1849. (Da Slaget var ved Fredericia, laa jeg syg paa Fyn) og i Slaget ved Isted den 25 Juli 1850.

Aar 1851, Kommanderedes jeg til Tjeneste (midlertidig) ved 6 Reservebattalion i Tönning, under Hr. Oberstleutnant Wørishøffer, der var det at jeg af Hans Majestæt Kong Frederik den 7de, erholdt Tilladelse til at indgaa Ægteskab med Frederikke Johanne O.de.Föy.

Aaret 1852 kom jeg tilbage til 8de Livs – Infanteri Bataillon, hvor jeg som Furér forblev til 31te Marti 1860. 1st April samme Aar ansattes jeg ved Generalstaben, Topografiske Afdeliing som Guide, lærte samtidig Kobberstikning. Under den sidste Krig 1864 blev jeg ansat som Regnskabsfører ved Koraleriskolen dels i København, dels i Jægersborg under Hr Major Gyldenstjerne Sehested, førte samtidig Regnskabet paa den “Kgl. Mage” under Hr Ritmester Castenskjold.

Efter at Freden var sluttet blev jeg ifølge Generalstabens Indstilling til Krigsministeriet, og dettes Approbation ansat som kobberstikker ved generalstaben. I Oktober 1876 hædrede Hans Majestæt Kong Kristian den 9de mig med erindringsmedaljen, for Deltagelse i krigen
1848-1850.

Den 1st Januar 1910, modtog jeg min Afsked, den 13 Januar 1911 udnævnte Hans Kongelig Majestæt Kong Frederik den 8de mig allernaadigt til Krigsraad, den 7 April samme aar overrakte Hans Majestæt mig allernaadigste Ridderordenen i Residentspalæet paa Amalienborg.

Underskrevet Allernaadigste F.C. Rømer, Krigsraad og R. af Dbg.

Frederik Christian Rømer fortsatte med at lave lave landkort for generalstaben til han blev 89 år gammel.

I 1906 modtog han for bestyrelsen for de militære underklassers pensionering og for invalideforsørgelsen meddelelse om at der i henhold til lov nr. 272 af 19de december 1906 er tillagt fhv. Kobberstikker Frederik Christian Rømer en livsvarig årlig hædersgave for deltagelse i kampene for fædrelandet i årene 1848-50, (treårskrigen i Slesvig). 100 kroner, der forfalder til udbetaling første gang for 1906 og derefter hver den 28de december en gang årligt.

Frederik Christian Rømer døde d. 16. november 1921 i Hvidovre.