General Kaupisch beretning om besættelsen

Artikel af General Kaupisch, lederen af de tyske besættelsestropper i Danmark d. 9. april 1940, i “Nordschleswigsche Zeitung” april 1942.

Danmarks militære Besættelse Led i en strategisk Plan.

– Skulde det norske Foretagende lykkes, var det at afgørende Betydning om muligt paa een Dag at tage hele Danmark i Besiddelse for at bringe Sundet, Kattegat foruden den danske Vestkyst under tysk Kontrol og sikre Forsyningstjenesten til Hæren, Luftvåbenet og Marinen i Norge. Den hurtigste og mest ubetingede Beherskelse af Jylland var i denne Forbindelse særlig vigtig, kun derved var det muligt at overtage Beskyttelsen at den danske Vestkyst mod engelske Overgreb og vinde de nødvendige Luftbaser mod Norge og det østlige England, derudover var det nødvendigt hurtigt og virkningsfuldt at besætte alle Havne og andre operative, taktiske og økonomisk vigtige Punkter paa de danske Øer.

Det afgørende moment ved Planens Gennemførelse maatte være Overraskelsen, som gjorde enhver væbnet Modstand udsigtsløs og dermed hindrede Blodsudgydelse i et med det tyske beslægtet Folk. Thi at de danske Soldater – ligegyidigt mod hvem – var besluttede paa at kæmpe, maatte antages for sikkert, en Formodning, der fandt sin fulde Bekræftigelse ved de faktiske Begivenheder og ved Udsagn af den danske militære Ledelse, som ved den overraskende Besættelse af København blev taget til Fange 20 Minutter efter de tyske Troppers Landgang.

Medens den 9. April Kl. 5,15 tysk Sommertid motoriserede Kolonner paa 8 Steder overskred Grænsen mellem Flensborg og Tønder, landede samtidig fra Søen Dele i København, Gedser, Korsør, Nyborg og ved Lillebæltsbroen ved Middelfart og trængte med ubetvingelig Kraft ind i Landets Indre. Pansertog blev sendt fra Flensborg og Tønder, Luftlandetropper kunde allerede om Morgenen tage Aalborg, Søstridskræfter besatte planmæssigt Havn og Flyveplads i Esbjerg. Om Aftenen den 9. April indløb i General Kaupisch’s hovedkvarter Melding, at tyske Tropper havde naaet Skagen, Danmarks nordligste Spids.

Den tyske Plan var takket være Ledelsens grundige Forberedelser og Troppernes beslutsomme og dristige Optræden og takket være den danske Konges Indsigt fuldtud lykkedes. Dermed var ikke blot en farlig Flanketrusel mod Riget fjernet, Danmark selv var – som det snart skulde vise sig – reddet fra politisk og økonomisk Ruin, men ogsaa – og deraf er Tropperne i Danmark særlig stolte –

Forudsætningerne for videre Fremgang i Norge skabt.

For Soldaterne, der i Timer havde levet i den højeste Anspændelse, som var ført frem i Zik-Zak Kurs mod en usynlig fjende gennem Nat og Miner, som med alle Nerver spændt havde oplevet det første Møde med danske Vaaben – de mægtige Kystbatterier -, som i Morgengryet sprang i Land eller bag Grænsen traf paa kampberedte i deres Stillinger forskansede danske Tropper, for dem måtte det fredelige Livs uforstyrrede Gang om Aftenen paa den første Dag forekomme som et Under.

Men det var ikke et Under, der var faldet ned i Skødet paa den tyske Soldat. Bag Danmarks Besættelse stod en Ydelse, som kun et til det yderste sammensvejset Fællesskab, mellem Officer og Mandskab kunde muliggøre. Ud af dette Kampfælleskab voksede Mod, Dristighed og Forvovenhed, som sammen med Tavshed og Præsision ved Udførelsen lod det lykkes. Men den tyske Generalstabsofficer har med korteste Frist i haardt Arbejde Nat og Dag skabt Grundlaget og Forudsætningerne for, at det lykkedes.

Infanteristerne, der en skønne Dag betraadte et Skibs Planker, vidste ikke, hvor det skulde føre dem hen, og selv Officererne erfarede få Timer for Landgangen deres Opgave, mens Tropperne, der samledes i Slesvig-Holsten endnu om Morgenen den 9. April ikke vidste, at de en Time senere skulde staa paa dansk Grund. Saaledes kunde den tyske Plan hemmeligholdes lige til sin Udførelse. Det var afgørende for Resultat.

Ingen tvivlede om, at de danske Soldater vilde have kæmpet tappert og dermed vilde have forsinket Danmarks Besættelse i Dage. Men Forsinkelsen vilde have influeret paa Foretagendet i Norge, om ikke bragt det i Fare. Alene den overraskende samtidige Besættelse af vigtige Punkter i Danmark, Vægten af det tyske Slag og de tyske Troppers dristige Fremstormen viste den danske Ledelse, at enhver yderligere Kamp vilde være afsindig. Dette blev samtidlig med indrykningen giort Regeringen klart, mens Kampeskadriller fløj over København. Kongen og hans Regerings Indsigt har saaledes sparet Danmark for Krigen.