Dampskibet DANNEBROG den 6. oktober 1879

Berl.Tid. Løverdagen den 4 Oktober 1879:

“Dampskibet DANNEBROG, Hs. Maj. Kongens nye Dampskib vil paa Mandag Formiddag Kl. 11 løbe af Stabelen fra “Burmeister & Wain”s Værft paa Refshaleøen.”

Berl.Tid. Mandagen den 6 Oktober 1879:

”Hs. Maj. Kongens nye Dampskib. Hs. Maj. Kongen har idag overværet afløbningen af Dampskibet DANNEBROG paa Burmeister & Wains Etablissement paa Refshaleøen. Kl. 11¼ ankom Hs. Majestæt til Toldboden tilligemed Dr. k. H. Kronprindsen, Kronprindsessen og Prindsen og Prindsessen af Wales,. Dr. Keiserl. H. Storfyrstthronfølgeren og Storfyrstinde Czarewna samt De. H. Prindserne Vilhelm og Hans. Herskaberne bleve modtagne af Hs. Exc. Marineminister Ravn og gik strax ombord i Kongerochaluppen under Salut fra Batteriet Sixtus og fra den rusiske Dampyacht DERJAVA.

Chaluppen bugseredes af en lille Marinedamper til Refshaleøen, hvor der i Nærheden af Beddingen var anlagt en med Tæpper beklædt Landgangsbro, hvorfra en Trappe førte op til et i dagens Anledning reist Telt, fra hvis Forside der vaiede tvende Dannebrogsflag med det russiske Flag paa den ene side og det Britiske paa den anden Side.

Den russiske kejserjagt Derjava. (Orlogsmuseet)
Den russiske kejserjagt Derjava. (Orlogsmuseet)

I Teltets Baggrund var anbragt det danske Rigsvaaben, og der var paa Tæpper hensat forgyldte, med rødt betrukne Stole til Herskaberne. Da Kongechaluppen, i hvis Forstavnveiede dansk, russisk og en engelsk Kongeflag, lagde til ved Broen, Modtoges de kongelige Herskaber paa Bestyrelsens Vegne af Etatsraaderne Tietgen og Holmblad og overfor Trappen af Directeuerne Etatsrd. Wain og Hr. Burmeister. Tilstede var ogsaa her Værftschefen, Directeur for Orlogsværfttets Skibsbyggeri samt en stor Deel andre søofficerer, ligesom der ogsaa rundtomkring havde samlet sig en talrig Kreds af Tilskuere, der modtage Kongefamilien med kraftige Hurraraab.

Kongens, Prindsernes og Prindsessernes talrige Følge kom i særlige Baade, og derefter kom Fartøi paa Fartøi fra SLESVIG, de fem paa Reden liggende russiske Dampyachter og fra OSBORNE med disse Skibes galaklædte Officersbesætninger. Ligeledes indfandt sig Hs. Exc. den russiske Gesandt Baron Mohrenheim. Præcis Kl.11½ løb det med Kongeflag smykkede DANNEBROG af Stabelen let og smukt og hilset af vedholdende Hurraraab, som, da Skibet faa Minutter efter laa roligt svømmende paa Vandet, besvaredes af de Ombordværende. Etatsraad Tietgen udtalte. “Gid den Gud, som i Nødens Stund sendte Dannebrog til Danmarks Folk, skjærme Danmarks Konge overalt, hvor han færdes paa DANNEBROG”, hvilket ønske istemtes af alle Tilstedeværende med jublende Hurraraab.

De høie Herskaber behagede derpaa at bese flere af Etablissementets Værksteder og de under Bygning værende til Libau-Farten bestemte Staaldampskibe, hvorpaa Ophalingsbeddingen vistes i Virksomhed ved Ophaling af Dampskibet ØRESUND. Fra Værftet begave de høie Herskaber sig ombord i CZAREWNA for at dejeunere. Under Dejeuneren blev der musiceret af “Derjavas” Musikcorps.

Saavel SLESVIG som OSBORNE, DERJAVA, CZAREWNA og de trende andre russiske Yachter vare fra øverst til Nederst smykkede med Flag, et Exempel, der var blevet efterfulgt af flere af Skibene paa Reden. Etter Dejeuneren agtede nogle af Kongefamiliens Medlemmer at bese Burmeister & Wains Etablissement paa Christianshavn.

DANNEBROG er et meget smukt Hjulskib 192 Fod langt og 26 Fod bredt, omtrent af samme Størrelse som H. P. PRIOR. Det er 15 Fod 6 Tommer dybt, og dets Dybgaaende er 9 Fod. Maskinerne ville faa nominelt 260 Hestes Kraft og skulle kunne drive Skibet frem med en Fart af 13 Knob.”

Illustreret Tidende Nr. 1047, Kjøbenhavn den 19de Oktober 1879, Side 27:

Det nye Kongeskib DANNEBROG.
”Det var let at se, at der var Fest paa Kjøbenhavns Reed den 6te dennes; thi en stor Mængde mennesker samlede sig efterhanden paa Toldbodpladsen, medens Færgebaade af alle Slags førte Folk ud til Burmeister & Wains Værft paa Refshaleøen. Overalt vaiede der Flag fra Bygningerne og Skibene. Prindsen af Wales’ store, elegante Damper OSBORNE var behængt fra Øverst til Nederst, og i det Øieblik, da de Kongelige, som ville overvære afløbningen, kom kjørende ind paa Toldboden, gik Hundreder af brogede Signalflag op paa de fem Dampskibe, der udgjøre den russiske Storfyrst – Thronfølgers Escorte, og blandt hvilke det prægtige Skib DERJAVA var særlig kjendeligt paa de to svære, udskaarne, forgyldte Touge, der ligger rundt om hele Skroget, og paa den store gyldne Kreiserørn med Kronen over i Forstævnen.

Inde ved Langelinie laa SLESVIG, ogsaa smykket paa det Bedste, dog saa beskeden i sin næsten mere end borgerlige Tarvelighed. Dets Æresdage er nu talte; men vi kunne ikke skilles fra det uden at tænke paa, hvordan vi i mange aar altid have set dets Navn knyttet til de Reiser, som Kongehusets Medlemmer foretage. Minder om Glæde og Sorg hænge ved dets gamle Skrog, om Kongebørnenes Brudefærd til deres nye Hjem og om mangt et lykkeligt Gjensyn ved de danske Strande; men ogsaa om hint betydningsfulde Sørgetog fra Flensborg med Kong Frederik VII’s Lig. Dets unge Afløser stod færdig paa Refshaleoen, beredt til at løbe ud i sit Element, og efterhaanden dannede der sig en Menneskehob omkring den.

Da dundrede Salutten fra “Sextus” og DERJAVA, og den velbekjendte gamle Kongechalup skød ud fra Toldboden, med det danske Kongeflag vaiende agter og de engelske og russiske Tronfølgeres Flag forude. Vi kunne ikke omtale dette Fartøi uden at fremhæve dets eiendommelige Skjønhed. Der findes selvfølgelig større, finere byggede og kostbarere Baade; men den hvide danske Kongechalup, som indvendig ermalet zinoberrød og fører røde Aarer, og fra hvis Forstævn en gylden Neptun med sin Trefork ligesom byder Vandene være stille medens Kongen færdes over dem, og som fører det danske Vaaben høit i sin Agterstævnen – denne Baad, der med hele sit gamle Tilsnit dog er saa fin i sine Linier, forekommer os at være et saa værdigt fartøj for en Fyrste, og tager sig i al sin forholdsvise Lidenhed dog saa stadselig ud i hvilken Omgivelse den end ses, at vi haabe den maaa bevares i mange Aar.

Kongechaluppen kan i dag ses på Orlogsmuseet (Orlogsmuseet)
Kongechaluppen kan i dag ses på Orlogsmuseet (Orlogsmuseet)

Snart havde den naaet Landgangsbroen nedenfor det festligt smykkede Telt, der var rejst ved Bedingen, og under Mængdens Hurraraab traadte Kongen i Land, omgivet af en Kreds, der var saa fyrstelig at skulle den varsle noget for den nye Dampers Fremtid, da kunde det kun være Sikkerhed og Lykke – thi der var Kronprinsen og Kronprinsessen, Storfyrst- Thronfølgeren af Rusland og Storfyrstinde Czarevna, Prinsen og Prinsessen af Wales og Hans Majestæts Brødre Prinserne Vilhelm og Hans. Ved Landstigningen modtoges de af Værftets Bestyrelse og snart efter var Resten af Følget, bestaaende af Marineministeren, den russiske Gesandt, Cheferne for de forskjællige Skibe og flere Andre samlede.

Det gamle kongeskib Slesvig. (Orlogsmuseet)
Det gamle kongeskib Slesvig. (Orlogsmuseet)

Roligt og sikkert løb derpaa DANNEBROG i Vandet, medens rungende Hurraraab hilsede dets Fødsel. Gid Held og Lykke følge det! Danmark er et Øland, og dets Fyrste maa færdes paa det frie Hav, som reiser sine vrede Bølger lige saa godt under en Konge som under hans ringeste Undersaat. Maatte da dets Vande bære DANNEBROG saa sagteligt, og maatte skibets Førere fremdeles, ligesom hidtil, bringe det sikkert i Havn, saa at vi med Tryghed kunne betro Kongehuset til dets Skrog!

Vort Billede viser os det nye Skib som en smuk Hjuldamper, der uden Tvivl ogsaa i virkeligheden vil tage sig godt ud paa Vandet. Skibet er tegnet af Orlogsværftets Constructeurer, men, som omtalt, bygget af Firmaet Burmeister & Wain, der ogsaa fremdeles skal gjøre det færdigt indtil de mindste Enkeltheder, for en Pris af ialt 672.000 Kroner.

Dets Længde i Vandlinien er 192 Fod, Bredden 26 Fod og Dybgaaendet agter bliver 9 fod, saa at det bliver 12 Fod længere end SLESVIG og kommer til at stikke 1 Fod mindre dybt. Med et Kulforbrug paa 3000 Pund pr.Time skal det kunne bringes op til 13 Miles Fart; men man tør paaregne, at det med ca. 2200 Pund vil løbe 12 a 12½ Mil. Maskinens nominelle Hestekraft er 260. Til Sikkerhed har det i Forskibet tre vandtætte Skodder, der gaar helt op under Dækket, og i agterskibet ligeledes tre, hvoraf de to dog kun gaar til Banjerdækket. Overalt anvendes bedste Staffordshire Jern, og Firmaet Burmeister & Wains Navn borger for, at Arbeidet i enhver Henseende vil blive saa fortrinligt og betryggende, at Orlogsværftet vil have let ved at føre Tilsynet med det.

Hvad Ordningen af Skibets Indre angaar, da vil der agter paa Dækket i en Hytte blive en Spisesalon paa 12½ Alens Længde, og næsten 7 dens Bredde, med et tilstødende Rygelukaf, og forude paa Dækket en signende Hytte til Følget. Paa Banjerne findes helt agterude en Salon for Hans Majestæt og der foran en fælles større Kahyt, der paa Siderne begrænses af to Sovekamre til Kongen og Dronningen, tre bestemte til tre andre fyrstelige Personer, navnlig da Kronprinsen og Krorprinsessen, og to til Hofdamer.

Foran for Maskinen er Rummet delt i en fælles Kahyt for Cavalererne og Sovelukafer iborde. I Hjulkasserne have Chefen og Officererne deres Kamre, og over hele Midten af skibet vil en rummelig Bro yde et smkt og bekvemt Opholdssted i godt Veir. Ihvorvel man i flere af de private Dampskibe, som ere byggede hos Burmeister & Wain, har Beviser for den Smag, hvormed Firmaet pleier at udstyre Kahytterne, saa har det dog ved denne Leilighed villet sikre sig en lige saa kunstnerisk som smuk Ordning af alle Rummene, ved at henvende sig til Professor Dahlerup, som gjør Tegningerne saavel til Decoreringen som Monteringen, men som vanskelig nok skal kunne skabe noget, der overtræffer den solide og rene Stil, der gaar igjennem gamle SLESVIGs Localer.

Vi kunne saaledes haabe, at det danske Kongehus, naar DANNEBROG til førstkommende Mai er færdigt, vil have et lige saa sikkert og godt, som efter vore Forhold elegant og bekvemt Skib, der vil gjøre saavel Orlogsværftet som det Firma, der har bygget det, Ære”