Dagsbefaling fra Generalløjtnant Bülov 7. juli 1849

Soldater! I have paany retfærdiggjort de Forventninger, som Fædrelandet nærer om Eders Tapperhed og Heltemod.


I raske Stormløb gik I frem mod de fjendlige Forskandsninger. Disse kom derved hurtigt i vor Magt og bleve uskadelige. I have gjort 1800 Fanger, erobret 34 Stykker Skyts, mange Hundrede Geværer og meget Krigsforraad.

Fjenden veg derefter paa alle Punkter, og I rensede Afsnittet foran Fredericia, idet I befriede Fæstningen for Indeslutning og gjenoprettede den frie Forbindelse med samme.
Soldater! Min Glæde og min Stolthed er det at commandere en saa tapper Armee. Modtager min Tak for Eders mandige Færd! Sejrens Jubel gjennem det hele Land være Eder rigelig Løn for udstandne. Farer og Møjsommeligheder.

Blandt de Helte, som igaar beseglede deres Kjærlighed til Fædrelandet med deres Blod, ville I med Smerte og med Savn bemærke den højhjertede, General Olaf Rye.
I ville mindes hans kyndige Anførsel, hans Omsorg for Eders Velvære, hans rastløse Virksomhed og hans Deltagelse i Eders Farer og Eders Kampe. Dog, hans Lod er skjøn, han døde Heltedøden paa Ærens Mark.

Leve Kongen og Fædrelandet!

                                                            Bülow.