Corvetten FYEN den 27. september 1882.

Berl. Tid. Onsdag Aften den 27 September 1882.

“Corvetten FYEN er idag løben af Stabelen paa Nyholm. I Dagens anledning var der fri Adgang til Holmen, og fra Kl.10 strømmede der Tusinder af Mennesker derover … Foruden de almindelige Færgebaade var der en Mængde private Robaade og en Del af de smaa Dampbaade beskjæftiged med at besørge Passagerne til og fra Holmen. Omtrent Kl. 11 var alle Pladser paa begge Sider af Afløbningsstedet besatte af en tæt Tilskuermængde, der stod sammenpresset saa at sige Hoved ved Hoved. Paa begge Sider af Slæbestedet var der opreist tvende Telte, hvortil der var udstedt særlige Adgangskort.

I det søndre, der stødte tæt op til Kongeteltet, saaed Ds. Exc. Krigs- og Marineministeren, Indenrigsministeren og Udenrigsministeren, Medlemmerne af Corps diplomatique med Damer og en talrig Repræsentation af Søofficerer, en del Landofficerer alle med Damer, Holmens Provst og de øvrige Geistlige ved Holmens Kirke, en Deel af Rigsdagens herværende Medlemmer med Flere. Alle Skibe paa Holmen og i den tilstødende Havn vare smykkede med Flag, flere fra Top til Dæk, og paa Reden laae Pandserescadren og Fregatten SJÆLLAND og gjorde Honneurs i Dagens Anliedning. Ved det søndre Telt musicerede Holmens Musikcorps og syd for Teltet stod opmarcheret en større afdeling Marinere og Matroser som Æresvagter.

Kongebåden
Kongebåden

Omtrent Kl.11 forkyndte Salutten fra “Sextus”, at Hans Majestæt Kongen var gaaet ombord ved Kvæsthusbroen, og snart efter saaes den statelige tolvaaaredr Kongebaad, der styredes af Yachtcapitain Meldal, stævne mod Landgangsbroen med Kongeteltet. Paa Landgangsbroen og langs Trappen op fra denne paraderede Søcadetterne under Chefen for Søofficersskolen, Commandeur Carstensens Commando.

Ved Trappen modtoges Hs. Majestæt af Marineministeren og admiralerne, medens Musikcorpset istemte Honneurmarchen. Med Hs. Majestat Kongen fulgte Dr. kgl. Højh. Kronprindsen, Kronprindsessen og Prinds Valdemar samt Hs. Høihed Prinds Hans. De kongelige Herskaber begave sig ind i det smukt udstyrede Kongetelt, der bl.a. var prydet med Kongens og Dronningens Buster, og hvor der i et Glasskab var udstillet en lille Model af FYEN. Kongen, Kronprindsen og Prinds Valdemar begave sig derpaa, ledsagede af Ministeren og Værftschefen hen til Beddingen for at tage Corvetten i Øiesyn før Afløbningen.

Modellen af Fyen. Findes idag på Orlogsmuseet. (Orlogsmuseet)
Modellen af Fyen. Findes idag på Orlogsmuseet. (Orlogsmuseet)

Umiddelbart efter, at Hs.Majestæt var vendt tilbage til Kongeteltet, blev der givet Signal til at sætte FYEN i Vandet. De sidste Støtter bleve slaaede fra, Signalpiberne lød, Spillene sattes igang, og faa Minutter efter gled det smukke Skib under Mængdens Hurraraab og Salut fra “Sextus” ud i det vaade Element, medens Musikcorpset spillede “Kong Christian stod ved høien Mast”. Afløbningen gik for sig saa smutt og accurat som muligt, og det var en Fornøjelse at see det stolte Skib glide let og rask ud i Vandet, bækkende de armtykke Stræktoug som Sytraad og efterladende Beddingen i Røg og Damp. Kort efter Afløbningen forlod Hs. Maj. Kongen og de øvrige Medlemmer af Kongefamilien Holmen under Salut og hilsede med samme Honneur som ved ankomsten.

Af Tilskuerne forlod Størstedelen ogsaa umiddelbart efter Holmen, medens mange endnu bleve en Stund for at besee de forskjellige Værksteder navnlig Modelkamret, der som altid øvede stor Tiltrækningskraft.” … (Herpaa følger en beskrivelse af FYEN.)