Århus 30. juli 1849

Brev fra fra Laurs Bruun Kaas (1805-1868) bosiddende i Århus til hans søn Andreas Jørgen Christian Kaas (1832-1912) i Varde. Stillet til rådighed af Pernille Kaas. Laurs Bruun Kaas beskriver tyskernes besættelse af Århus i 1849 og rytterfægtningen udenfor Århus 31. maj 1849.

 

Kjære Søn

En utilgivelig Ligegyldighed har Du viist ved ikke at lade høre et Par Ord fra dig eller i det mindste en mundtlig hilsen til os med Overauditeur Stephensens Karl som i disse dage ankom hertil og som du endogsaa saae da han kjørte.

Imidlertid er jeg nu kjed af at præke for dig om et og det samme i denne Retning og forventer at du nok erkjender det Urigtige i den Fremgangsmaade uden jeg behøver at sige dig det, derfor ikke mere derom.

Det har været en meget kjedelig Tid under Decupationen man var den meste Tid nægtet at gaae udenom Byen hvor der er overmaade smukt om Sommeren og maatte derfor indskrænke sig til Gaderne forøvrigt var Tydskernes Opførsel nogenledes god her, der foregik vel en enkelt Gang en liden uorden men saa snart det blev paa klaget bleve de meget strængt straffede.

Brevet fra fra Laurs Bruun Kaas til hans søn Andreas Jørgen Christian Kaas.
Brevet fra fra Laurs Bruun Kaas til hans søn Andreas Jørgen Christian Kaas.

Den første Gang Tydskerne kom ind til Byen var 3die Pintsedag, da opholdt de dem kuns i nogle Timer og 2 Dage derefter kom de igjen, hvor der da forefaldt en liden Skjærmyssel en 1/8 miil paa den nordre Side af Byen ikke langt fra min Bopæl hvor endeel Tydskere deels bleve skudte og deels tagne til Fange, jeg saae da de kom tilbage fra denne Affaire og var der iblandt 4 saarede og en hest de vare alle svært forhuggede navnlig een Husar af de tydske havde faaet et hug i Kinden og flere do i Hovedet saa huggene gabede svært.

Hesten havde faaet et svært Hug i Halsen tæt op til Hovedet saa det saa ud som den var hugget med en Øxe, det saa vederstyggeligt ud, men man kunde see at vores brave fynske Dragoner havde meent det godt, men disse Husarer var heller ikke Karle at stille i Krig det var Modedukker og saa ud som smaa Drenge og sad forresten daarlig paa Hestene, da de den Dag havde faaet disse smør (klø) reiste de samme Dag igjen hen ad Eftermiddagen og forblev da herfra i over 8 dage men den 21 Juni kom de igjen med en temmelig stor Styrke af 5 a 6000 Mand og som forblev her til den 23 Juli saa at man nu igjen kan trække frisk Luft.

Din Broder Rasmus er endnu hjemme og jeg ved ikke hvorledes jeg skal faa ham anbragt, jeg har heller ikke godt med at faa ham udstyret, men jeg haaber dog at faa ham anbragt til Vinteren, Baade din Moder og Sødskende ere alle ved god helsen. Vi havde det forresten meget godt under Decupationen da vi vare fritagen for Inqvartering uagtet jeg gjerne kunde have huset en 6 a 8 Stk da min Bopæl er temmelig stor, saa at jeg med deres nærværelse aldeles ikke har havt noget Tab.

Jeg skrev Dig til for en Tid siden om at sende mig 6 lispund tør Fisk, 3 lpund Torsk og 3 lispund Skulle, skulle det være dig muligt at erholde den hos Iver Post saa send dem med Overauditeurens Karl og som skal erholde Pengene ved Modtagelse af Fiskene. Hvis du har nogle gamle Klæder som du ikke mere kan bruge saa send ogsaa dem med.

Jeg haaber du med det allerførste tilskriver mig og lad mig udførlig vide hvorledes alting er gaaet i denne sørgelige Tid.

Din gode Moder er meget bedrøver fordi Du ikke har ladet høre fra Dig ved denne gode Leilighed og er derfor glad ved Mdm Dahl som ved envher Leilighed tilskriver hende.

Lev vel min Dreng og lad mig see at Du i alle Henseender opfører Dig som det sig hør og bør.

Mange Kjærlige Hilsner fra din kjære Moder og Sødskende.

Din kjære Fader

Kaas

Aarhuus 30 Juli 1849

 

Læs mere: “Dank for sidst” – Rytterfægtningen ved Århus